2014r.

Przetarg – DT/7/ZSP/2014

Oznaczenie sprawy- DT/7/ZSP/2014

Pobierowo, dnia 12 sierpnia 2014 r.

Wykonawcy wg rozdzielnika

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ WYKLUCZENIU WYKONAWCY I ODRZUCENIU OFERTY

na: „ opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych oczyszczalni ścieków w Pobierowie gminy Rewal” w ramach projektu „Rozbudowa oczyszczalni oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal” (więcej…)

Autor: Administrator, temu
2014r.

Przetarg – DT/8/ZSP/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Wodociągi Rewal Sp. z o.o., ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo tel./fax. 91 38 64 172,e-mail zwik-pobierowo@post.pl ogłaszają przetarg nieograniczony

 o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażoną w złotych

równowartość kwoty 414.000 euro

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal” w ramach projektu „Rozbudowa oczyszczalni oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal”. (więcej…)

Autor: Administrator, temu
2014r.

Przetarg – DT/7/ZSP/2014 – Zmiany w SIWZ

Pobierowo, dnia: 15.07.2014 r.

                                                               Wszyscy Wykonawcy                                                                ubiegający się o udzielenie zamówienia

 ZMIANA TREŚCI SIWZ, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT- POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

           na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych oczyszczalni ścieków w Pobierowie gminy Rewal” w ramach projektu „Rozbudowa oczyszczalni oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal”.  (więcej…)

Autor: Administrator, temu
2014r.

Przetarg – DT/5/ZSP/2014

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wodociągi Rewal Sp. z o.o. , ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo tel./fax. 91 38 64 172, e-mail: zwik-pobierowo@post.pl Informują o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal” w ramach projektu „Rozbudowa oczyszczalni oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal”. (więcej…)

Autor: Administrator, temu