Pobierowo dn. 10.05.2021r.

Zapytanie ofertowe

Wodociągi Rewal Spółka z o.o. w Pobierowie zaprasza do złożenia oferty na dzierżawę toalet publicznych:

 1. Przedmiot zamówienia:

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA TOALET NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI NIECHORZE, POGORZELICA

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 2. wykaz toalet:
MiejscowośćMiejsce lokalizacji toaletyTermin otwarcia toaletyuwagi
Niechorzeul. Leśna01.06.2021
Pogorzelicaul. Sztormowa01.06.2021
ul. Bursztynowa01.06.2021

Godziny otwarcia wyszczególnionych toalet od 08.00 – 20.00

 1. Wymagania dotyczące:
  1. Warunki płatności:

– płatność w dwóch równych ratach, pierwsza płatna w dniu zawarcia umowy, druga płatna w terminie do dnia 16 lipca 2021 roku.

      IV. Oferty należy składać w całości na poszczególne miejscowości zgodnie z   

             wykazem. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w poszczególnych 

              miejscowościach.

 1.  Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 2.   Składający ofertę jednoznacznie oświadcza, że akceptuje zapisy ogłoszenia i warunki 

        zawarte we wzorze umowy.

 1. Opis przygotowania oferty:
  1. Wykonawca powinien złożyć ofertę na piśmie według załączonego formularza stanowiącego załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego.
  2. Miejsce składania ofert:

Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie ul. Poznańska 31 (oczyszczalnia ścieków) w terminie do dnia 19 maja 2021 roku do godziny 10.00

– ofertę można przesłać za pośrednictwem poczty na adres siedziby spółki z dopiskiem „Obsługa toalet na terenie Niechorza, Pogorzelicy”

– złożyć osobiście w siedzibie spółki

– przesłać elektronicznie na adres zwik-pobierowo@post.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W toku badania złożonych ofert Zamawiający może od oferentów żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa.

 1. Ocena ofert
  1. Dodatkowe udogodnienia odnośnie możliwości korzystania z toalet.
 2. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dodatkowych informacji udziela: Jacek Domański tel. 69193930 lub jd@wodociagirewal.pl

Formularz ofertowy

Wzór umowy (załącznik Nr 2)

Kategorie: Aktualności