OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Wodociągi Rewal Sp. z o.o., ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo
tel./fax. 91 38 64 172,e-mail zwik-pobierowo@post.pl
ogłaszają przetarg nieograniczony

 o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażoną w złotych

równowartość kwoty 414.000 euro

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal” w ramach projektu „Rozbudowa oczyszczalni oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na terenie ul. Bursztynowej w Niechorzu z doprojektowaniem kanalizacji deszczowej oraz modernizację poprzez wymianę istniejącej kanalizacji sanitarnej , przylegającym do ulic: Pocztowa, Krakowska, Słoneczna, Szczecińska, Śląska, Spokojna, Leśna, Świdnicka, Wolska, Wschodnia, Graniczna. .

Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowane są głównie budynki mieszkalne pensjonatowe, usługowe, handlowe itp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku Nr 6 do SIWZ.

Zakres dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia winna zawierać wzależności od otrzymanych warunków, uzgodnień oraz przyjętych rozwiązań projektowych następujące opracowania:

 

1.Koncepcja rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w miejscowości Niechorze poprzez modernizację istniejącej kanalizacji sanitarnej i budowę nowej kanalizacji deszczowej. – 4 egz.

2.Projekt budowlany rozdziału kanalizacji ogólnospławnej (modernizacja poprzez wymianę kanalizacji sanitarnej i budowa kanalizacji deszczowej)- 4 egz. wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegółowymi niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę (zgodnie z art. 34 Prawa Budowlanego) oraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

3.Projekt budowlany wylotów kanalizacji deszczowej do kanału Liwia Łuża w Niechorzu oraz Jeziora Liwia Łuża- 4 egz. wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegółowymi niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę (zgodnie z art. 34 Prawa Budowlanego) oraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

4.Projekt wykonawczy rozdziału kanalizacji ogólnospławnej (modernizacja poprzez wymianę kanalizacji sanitarnej i budowa kanalizacji deszczowej wraz z dokumentacją na wyloty do Jeziora Liwia Łuża oraz Kanału Liwia Łuża)-  4 egz.,

5.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oddzielnie na modernizację i przebudowę  kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z wylotami po 2 egz.,

6.Przedmiary robót po 2egz oddzielnie:

– na modernizację poprzez wymianę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej,

– na budowę odrzutów  sanitarnych do granicy działek

– na budowę kanalizacji deszczowej wraz z odrzutami deszczowymi do granicy działek oraz budową wylotu do Kanału Liwia Łuża oraz do Jeziora Liwia Łuża,

7.Kosztorysy inwestorskie po 2 egz.

8.Ponadto zakres prac projektowych obejmuje:

1)      uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych dla przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i na odprowadzenie wód opadowych projektowanych odcinków kanalizacji, a także (w zależności od potrzeb) na zlokalizowanie projektowanych sieci i przyłączy w pasie drogowym ulic,

2)      aktualizację podkładu mapowego do celów projektowych w skali 1:500 terenu objętego opracowaniem w zakresie wynikającym z warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia wód opadowych,

3)      uzyskanie kopii mapy ewidencji gruntów i wypisu z rejestru gruntów dla terenu objętego opracowaniem,

4)      sporządzenie i podpisanie umów cywilno-prawnych (wg dostarczonego przez Zamawiającego wzoru) dających prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane, z załącznikiem mapowym przebiegu projektowanych sieci i przyłączy akceptowanym przez stronę podpisującą umowę,

5)      przeprowadzenie ewentualnych badań potrzebnych do opracowania projektu budowlanego (m.in. dokumentacja badań podłoża gruntowego, opinia geotechniczna lub w zależności od potrzeb dodatkowo dokumentacja geologiczno-inżynierska),

6)      uzyskanie, w zależności od potrzeb, wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie działek objętych opracowaniem,

7)      przygotowanie (w zależności od potrzeb) i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosków o wydanie decyzji i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi (m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji  zwalniającej z zakazów art. 88 l ust. 1 ustawy Prawo wodne, decyzji pozwolenia wodno-prawnego itp.),

8)      przygotowanie pozostałych opracowań wynikających z wymagań jednostek opiniujących i uzgadniających bądź wynikających z przyjętych rozwiązań,

9)      przygotowanie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z wymaganymi dokumentami (art. 33 ustawy Prawo budowlane).

Wszystkie przygotowane wnioski o uzyskanie warunków oraz wymaganych decyzji należy wcześniej przedstawić Zamawiającemu celem ich sprawdzenia.