W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE(dalej:
RODO) informuj
emy, że Wodociągi Rewal Spółka z o.o.
powołał
a
Inspektora
Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e
mail:
iodo@wodociagirewal.pl
, telefon 663
884 800
Celem RODO jest wprowadzenie i ujednolicenie zasad przetwarzania danych
osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W szczególności podniesienie poziomu
dbałości o bezpieczeństwo danych osobowych i prywatności.
Jednocześnie
informujemy, że w związku z sygnalizowaną zmianą przepisów nie musicie Państwo
wykonywać żadnych dodatkowych czynności.
RODO w obecnym systemie prawnym w sposób jednoznaczny precyzuje i
porządkuje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych
podporządkowując je
poniższym regułom, które dzięki przyjętym zabezpieczeniom natury organizacyjnej i
technicznej spełniamy:
• zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, minimalizacji i
prawidłowości danych: oznacza to, że Państwa dane osobo
we są przetwarzane
zgodnie z przepisami prawa stanowiącymi podstawę do ich przetwarzania.
Przetwarzamy tylko i wyłącznie dane, które są niezbędne dla załatwienia sprawy lub
realizacji określonego celu, dbamy o ich prawidłowość, dlatego w trakcie kontaktu z
Państwem możemy prosić o sprawdzenie i zaktualizowanie danych.
• zasada ograniczenia celu przetwarzania: Państwa dane są przetwarzane jedynie w
konkretnym, określonym i prawnie uzasadnionym celu.
• zasada integralności i poufności danych: Przy przetwarzan
iu Państwa danych
zapewniamy rozwiązania, dzięki którym proces ich przetwarzania jest poufny i chroni
je przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz nieuprawnionym
przetwarzaniem
• zasada rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać (w sposób
, jakiego wymaga od
nas prawo), że w odniesieniu do procesu przetwarzania Państwa danych osobowych
działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
RODO oprócz szeregu obowiązków wynikających z opisanych powyżej zasad daje
Państwu szereg praw, do których
zaliczamy:
  • prawo do informacji
  • prawo dostępu do danych
  • prawo do usunięcia danych
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo do sprzeciwu
Szczegóły dotyczące zasad korzystania z przysługujących Państwu praw znajdziecie Państwo w treści rozporządzenia RODO lub kontaktując się z pracownikiem jednostki lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych)