Prezes Zarządu firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o. informuje, że firma Wodociągi Rewal
Sp. z o.o. przystąpiła do realizacji projektu pn. „Modernizacja gospodarki wodno-
-ściekowej w aglomeracji Rewal
” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Przedmiotem projektu jest:

 1. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w Niechorzu poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej oraz renowację sieci kanalizacji ogólnospławnej –
  – docelowo sanitarnej.
 2. Wymiana prasy do osadów – w oczyszczalni ścieków w Pobierowie.
 3. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do urządzenia odwadniania ścieków
  – w oczyszczalni ścieków w Pobierowie – o mocy 3,12 kW.
 4. Zakup i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodno – kanalizacyjną.
 5. Zakup samochodu specjalistycznego do monitorowania i czyszczenia kanalizacji
  (zakup urządzenia do udrażniania kanalizacji sanitarnej i deszczowej wspomagający pracę oczyszczalni).

Realizacja projektu pozwoli usprawnić i zwiększyć efektywność systemu wodno-
-kanalizacyjnego aglomeracji Rewal oraz przyczyni się do wypełnienia następujących celów pośrednich:

W ASPEKCIE ŚRODOWISKOWYM

 • zmniejszenie ryzyka przesiąkania zanieczyszczeń do gruntu i poprawa stanu jakości wód powierzchniowych (likwidacja zagrożeń eksfiltracji ścieków),
 • ograniczenie napływu wód infiltracyjnych i przypadkowych do kanalizacji (ograniczenie ryzyka przeciążenia oczyszczalni ścieków),
 • ograniczenia energochłonności systemu, a tym samym pozytywny wpływ na politykę klimatyczną oraz ograniczanie zużycia zasobów naturalnych poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną oraz deszczową (zmniejszenia zużycia energii wykorzystywanej do przesyłu ścieków na oczyszczalnię oraz ich oczyszczania),
 • poprawa efektywności wykorzystania odnawialnych źródeł energii w oczyszczalni ścieków w Rewalu, poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • zmniejszenie emisji CO2 o 58,35 tony/rok.

W ASPEKCIE SPOŁECZNYM

 • poprawa jakości życia mieszkańców, zmniejszenie opłat za usługi kanalizacyjne,
 • polepszenie warunków sanitarnych i zmniejszenie ryzyka zachorowań.

W ASPEKCIE GOSPODARCZYM

 • poprawa efektywności systemu gospodarki ściekowej,
 • podniesienie atrakcyjności terenu dla inwestorów.

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 14 472 839,23 zł

Wysokość dofinansowania ogółem wynosi 7 474 215,46 zł