ZARZĄDZENIE

NR 11/Z/2015 z dnia 15.12.2015 r.

PREZESA ZARZĄDU

Wodociągi Rewal Sp. z o.o.

w sprawie wprowadzenia – ogłoszenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2016

§ 1

Wprowadza się w życie ogłoszenie w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 2

Integralną częścią zarządzenia jest rozdzielnik stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Nadzór nad przedmiotowym zarządzeniem sprawuję osobiście.

§ 4

Zarządzenie  wchodzi  w życie z dniem  1 stycznia 2016 r.

 

Oryginalny dokument do pobrania – TUTAJ.

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/Z/2015 z dnia 15.12.2015 r.

Prezesa Zarządu firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie.

 

OGŁOSZENIE

 

Firma Wodociągi Rewal Sp. z o. o. zgodnie z art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U z 2015, poz. 139) ogłasza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 
 

 

Taryfa wchodzi w życie w następującej wysokości:

 

1. Za 1 m3 dostarczonej wody – 4,25 zł netto + 8% VAT

 

2. Za 1 m3 odprowadzanych i oczyszczonych ścieków – 6,49 zł netto + 8% VAT

 

3. Miesięczna opłata abonamentowa:

a)      za rozliczenie wg wodomierza – 6,97 zł netto + 8% VAT

b)      za rozliczenie wg przeciętnych norm zużycia wody – 3,73 zł netto + 8% VAT

 

Oryginalny dokument do pobrania znajduje się TUTAJ.