Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. : „Najem, bez limitu kilometrów, 4 samochodów specjalistycznych śmieciarek z pakietem ubezpieczeń OC/AC/NW” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami) zwanej dalej ustawą, przekazuje poniższą treść otrzymanych pytań wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami:

Dokument zawierający pytania i odpowiedzi do SIWZ oraz informacje o zmianach znajdują się TUTAJ.