Pobierowo, dnia 25 marca 2015 r.

Wszyscy Wykonawcy  ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wodociągi Rewal Sp. z o. o. w Pobierowie  działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. : „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla firmy Wodociągi Rewal Sp. z o. o w Pobierowie” 

na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z poźniejszymi zm.) zwanej dalej ustawą,  przekazuje poniżej treść otrzymanych pytań do SIWZ dotyczących załącznika nr 4 – Wzór Umowy wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami:

PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ INFORMACJA O ZMIANACH

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w umowie w § 1 ust. 1 i ust.2 na: „Sprzedaż paliw odbywać się będzie po cenach obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego upustu w wysokości …… % na paliwa od (ceny brutto)”?

Odpowiedź na pytanie 1.

 Nie dopuszcza . Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostaw poprzez zindywidualizowane do potrzeb Zamawiającego karty paliwowe i dopuszcza możliwość wprowadzenia  do treści zawieranej umowy (§ 1) zapisów dot. kart paliwowych: „Przedmiotem niniejszej o Umowy jest bezgotówkowa, cykliczna sprzedaż paliw, do pojazdów samochodowych Zamawiającego  na stacjach paliw  Wykonawcy, z użyciem elektronicznych kart paliwowych”?

Karty paliwowe wydane są w terminie do 15 dni roboczych od daty upływu wniosku do Wykonawcy. Wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pośrednictwem spersonalizowanej witryny internetowej , do której dostęp Wykonawca przekaże w ramach wynagrodzenia.

Transakcje bezgotówkowe realizowane są w granicach limitów ustalonych dla każdej karty paliwowej.Wszystkie karty paliwowe są zabezpieczone poufnym kodem identyfikacyjnym PIN, który znany jest jedynie ich użytkownikom i spełniają bankowe standardy zabezpieczeń.

Oferujemy dwa rodzaje kart paliwowych:

Kartę typu „K”- wystawioną imiennie na kierowcę lub nazwę instytucji Zamawiającego

Kartę typu „S”- wystawioną na numer rejestracyjny pojazdu

Na życzenie Zamawiającego istnieje możliwość uruchomienia opcji obligującej użytkownika karty (kierowcę) do podawania przy każdym tankowaniu stanu licznika kilometrów lub numeru  konta do księgowania transakcji.

Odpowiedź na pytanie 2. 

 Nie dopuszcza . Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia w § ust.2 i zastąpieniem go zapisem: „Kierowca Zamawiającego tankujący paliwo do pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy zobowiązany jest do wprowadzenia właściwego kodu PIN przypisanego indywidualnie do karty paliwowej i jako potwierdzenie transakcji otrzyma dowód wydania (wydruk z terminala) , który otrzymuje kierowca Zamawiającego. Dowód wydania (wydruk z terminala) będzie zawierał następujące dane: numer rejestracyjny tankowanego pojazdu, datę poboru paliwa, ilość i wartość zakupionego paliwa, numer karty paliwowej”.

Pragnę poinformować, że każda dokonana transakcja bezgotówkowa za pomocą karty mikroprocesowej potwierdzana jest dowodem wydania. Dowody wydania (wydruki z terminala) nie są podpisywane przez kierowców Zamawiającego ani przez pracowników  stacji paliw Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 3 .

Nie dopuszcza . Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 4. 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w umowie w § 4 ust. 2 na: „ Wykonawca do faktury załączy zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym przez Zamawiającego, zawierające m.in.: rodzaj paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, numer karty paliwowej, miejscowość i numer stacji paliw, datę dokonania transakcji, ilość paliwa, cenę brutto paliwa, należny upust cenowy dla paliw.”?

Odpowiedź na pytanie 4.

Nie dopuszcza . Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 5. 

Czy Zamawiający w odniesieniu do § 4 ust.3 zaakceptuje zmianę zapisu w następujący sposób „Płatności należności z tytułu Transakcji Bezgotówkowych dokonywane będą przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w skazany w treści faktury VAT,w terminie 14 dni, liczonym od daty wystawienia faktury. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy”. i tym samym usunięcie § 5 ust. 3?

W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności od daty otrzymania faktury nie funkcjonuje z uwagi na  brak możliwości rejestrowania daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego i związanej z tym windykacji należności w przypadku występujących przeterminowań.

W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje możliwość otrzymywania przez Zamawiającego faktury sprzedaży ( w tym faktury korygującej/duplikatu) wystawianej w formie elektronicznej , tzw. e-faktura.

E-faktura posiada taką samą wartość prawną, jak faktura w formie papierowej, zawiera te same dane w związku z czym zastępuje tradycyjny dokument w wersji papierowej. E-faktura umieszczana jest na specjalnie przeznaczonym Portalu maksymalnie w następnym dniu roboczym po wystawieniu w systemie rozliczeniowo – księgowym Wykonawcy. Ze względu szybkość jaką zapewnia komunikacja elektroniczna terminy wystawienia i otrzymania faktury praktycznie pokrywają się.

Odpowiedź na pytanie 5.

Nie dopuszcza . Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 6. 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu  w § 5 ust. 4 na: „W przypadku opóźnienia w płatnościach należnych kwot Zamawiający płacić będzie Wykonawcy odsetki ustawowe.”

Odpowiedź na pytanie 6.

w § 5  ust.7  Zamawiający  dokonał  zapisu  „ W przypadku zwłoki w płatnościach należnych kwot Zamawiający płacić będzie  Wykonawcy odsetki ustawowe. Zamawiający w § 5 mylnie ponumerował zapisy od ust. 1 do ust. 5.Zmiana zapisu zostanie uwzględniona w modyfikacji  treści załącznika nr 4 do SIWZ (wzór umowy).

Pytanie 7. 

Czy istnieje możliwość skorygowania § 6 kary umowne?Treść niniejszego paragrafu narusza niepisaną zasadę obowiązującą w polskim prawie – zasadę symetrii Stron Umowy. Zgodnie z tą zasadą warunki umowne powinny być sformułowane w taki sposób, aby nie faworyzować żadnej z nich. § 6 zastrzega w sposób jednostronny możliwość rozwiązania Umowy na rzecz podmiotów określanych mianem Zamawiającego. Proponujemy, zastrzeżenie o analogicznej formie tyle, że na rzecz Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 7.

Nie dopuszcza . Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 8. 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia  w § 6 ust. 2 ?Informuję, że przysądzone kary umowne są dla Zamawiającego wypłacane z odrębnego konta Wykonawcy. Postępowanie reklamacyjne jest traktowane i rozpatrywane jako odrębny proces. Zamawiający nie może więc samodzielnie potrącać kary z wynagrodzenia Wykonawcy, gdyż dział windykacji może zrozumieć tę sytuację jako niezapłacenie faktury i naliczyć  odsetki ustawowe za zwłokę płatności. Dlatego też kary umowne wypłacone są z odrębnego konta lub też potrącane z faktury na podstawie noty obciążeniowej .

Odpowiedź na pytanie 8.

Nie dopuszcza . Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 9. 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość , po wyborze oferty, zaakceptowania i włączenia do treści umowy regulaminu Wykonawcy „ Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania Kart Flotowych PKN Orlen S.A. z dnia 01.07.2014 w zakresie niesprzecznym z potwierdzeniami SIWZ i umowy?.

Odpowiedź na pytanie 9.

Nie dopuszcza . Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.  

INFORMACJA O ZMIANACH

Powołując się na zapisy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z  późniejszymi  zm .)

 Zamawiający informuje o modyfikacji treści  załącznika nr 4 do SIWZ (wzór umowy) oraz o zamieszczeniu na stronie internetowej www.wodociagi.rewal.pl   poprawnego załącznika nr 4 do SIWZ pod nazwą„MODYFIKACJA” 

Uwaga:        Czcionka w kolorze czerwonym oznacza zmienioną treść.
                    Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Powyższe pismo zostało przesłane do Wykonawców, zamieszczone na stronie  internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego  w dniu 25 marca 2015 r.

ZATWIERDZAM:
Prezes Zarządu

mgr inż. Sylwia Brzęczkowska

 

Oryginalny dokument zawierający pytania i odpowiedzi do przetargu DT/1/ZP/2015 znajduje się TUTAJ.

 

Załącznik numer 4 do SIWZ (wzór umowy) MODYFIKACJA znajduje się TUTAJ.