Pobierowo, dnia 21 sierpnia 2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                 Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z poźn. zm.) zamawiający w imieniu  firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie informuje, że w dniu  21 sierpnia  2014 r. w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 414.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na : Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal” w ramach projektu„Rozbudowa oczyszczalni oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal”.  Oznaczenie sprawy- DT/8/ZSP/2014 , dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty :

Wybrano Wykonawcę :

                                          Arch. Justyna Bernat-Łagoda 

                                      ul. Niedziałkowskiego 21/15

                                      71-410 Szczecin

 Wybrana oferta Wykonawcy otrzymała. 100 pkt. możliwych w ocenie zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami, była jedyną ofertą niepodlegająca odrzuceniu złożoną w tym postępowaniu i jest korzystna dla Zamawiającego.

 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia bez dotrzymania terminów, zgodnie z art.94 ust. 2 pkt.1 ppkt.  a Ustawy Pzp – złożono tylko jedną ofertę.

        Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego  w dniu    25.08.2014 r.  – zgodnie z  pkt. 19, ppkt.19.3 SIWZ .

                                                  W imieniu Zamawiającego:

                                                       Prezes Zarządu

                                                   mgr inż. Sylwia Brzęczkowska 

Otrzymują:

1.    Arch. Justyna Bernat-Łagoda

       ul. Niedziałkowskiego 21/15; 71-410 Szczecin

Oryginalny dokument informujący o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się TUTAJ