Oznaczenie sprawy- DT/7/ZSP/2014

Pobierowo, dnia 12 sierpnia 2014 r.

Wykonawcy wg rozdzielnika

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ WYKLUCZENIU WYKONAWCY I ODRZUCENIU OFERTY

na: „ opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych oczyszczalni ścieków w Pobierowie gminy Rewal” w ramach projektu „Rozbudowa oczyszczalni oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal”

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z poźn. zm.) zamawiający w imieniu firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie informuje, że w dniu 12 sierpnia 2014 r. w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 414.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na :  opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych oczyszczalni ścieków w Pobierowie gminy Rewal” w ramach projektu „Rozbudowa oczyszczalni oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty :

Wybrano Wykonawcę :

 

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej

BIPROWOD-WARSZAWA Sp. z o.o.

01-785 Warszawa ul. Broniewskiego 3

 

w niniejszym postępowaniu oferty złożyli :

1. Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o.

ul. Okrzei 18,64-920 PIŁA

2. Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD-WARSZAWA Sp. z o.o.

01-785 Warszawa ul. Broniewskiego 3

Wybrana oferta Wykonawcy otrzymała. 100 pkt. możliwych w ocenie zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami spośród ofert ważnych nie podlegających odrzuceniu .

Podpisanie umowy odbędzie się w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w siedzibie Zamawiającego w dniu 20 sierpnia 2014 r. – zgodnie z pkt. 19, ppkt.19.3 SIWZ .

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY I ODRZUCENIU OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. – zwanej dalej ustawą), Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie , informuje o wykluczeniu – na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy – Wykonawcy: Arch. Justyna Bernat-Łagoda ul. Niedziałkowskiego 21/15; 71-410 Szczecin i odrzuceniu złożonej przez Wykonawcę oferty – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 cytowanej ustawy.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 1 sierpnia 2014 r. Zamawiający wezwał stosownie do treści art. 26 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia . W wyznaczonym przez zamawiającego terminie uzupełnienia dokumentów do dnia 5 sierpnia 2014 r. wykonawca uzupełnił dokumenty , jednakże nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie posiadania wiedzy i doświadczenia tj. warunków określonych w pkt. 7, ppkt.7.2 SIWZ. Stosownie do treści art. 24 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy zamawiający wykluczył wykonawcę z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. W związku z powyższym, uwzględniając dyspozycję art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy- ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

W imieniu Zamawiającego:

        Prezes Zarządu

     mgr inż. Sylwia Brzęczkowska

 

Otrzymują:

1. Arch. Justyna Bernat-Łagoda

ul. Niedziałkowskiego 21/15; 71-410 Szczecin

2. Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o.

ul. Okrzei 18,64-920 PIŁA

3. Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD-WARSZAWA Sp. z o.o.

01-785 Warszawa ul. Broniewskiego 3

Załączniki do pobrania: