Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego – DT/6/ZSP/2014  (2014-07-17)

Pobierowo, dnia 17 lipca 2014 r.

Wykonawcy wg rozdzielnika

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO , ORAZ WYKLUCZENIU WYKONAWCY I ODRZUCENIU OFERTY

na : „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal” w ramach projektu „Rozbudowa oczyszczalni oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W imieniu Zamawiającego, firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie informuję, że unieważniampostępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal” w ramach projektu „Rozbudowa oczyszczalni oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal”, ogłoszone na stronie internetowej www.wodociagirewal.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

UZASADNIENIE

Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. – zwanej dalej ustawą,) unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia , gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY I ODRZUCENIU OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. – zwanej dalej ustawą), Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie , informuje o wykluczeniu – na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy – Wykonawcy: Pracownia Projektowa Instalacje Sanitarne Adam Boridko , ul. 5 Lipca 11B/2 ; 70-375 Szczecin i odrzuceniu złożonej przez Wykonawcę oferty – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 cytowanej ustawy.

Uzasadnienie

Zamawiający na dzień 14 lipca 2014 r. wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. W wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta – przez firmę : Pracownia Projektowa Instalacje Sanitarne Adam Boridko , ul. 5 Lipca 11B/2 ; 70-375 Szczecin , w której Wykonawca nie wniósł wadium do upływu składania ofert. W związku z powyższym, uwzględniając dyspozycję art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy- ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

W imieniu Zamawiającego:

Prezes Zarządu

mgr inż. Sylwia Brzęczkowska

 

Otrzymują:

1. Pracownia Projektowa Instalacje Sanitarne

Adam Boridko , ul. 5 Lipca 11B/2

70-375 Szczecin

e-mail:aboridko@poczta.onet.pl

Do pobrania oryginalny dokument informujący o unieważnieniu przetargu: