OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Wodociągi Rewal Sp. z o.o., ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo
tel./fax. 91 38 64 172,e-mail zwik-pobierowo@post.pl ogłaszają przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 414.000 euro

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal” w ramach projektu „Rozbudowa oczyszczalni oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal”.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na terenie ul. Bursztynowej w Niechorzu z doprojektowaniem kanalizacji deszczowej oraz modernizację poprzez wymianę istniejącej kanalizacji sanitarnej , przylegającym do ulic: Pocztowa, Krakowska, Słoneczna, Szczecińska, Śląska, Spokojna, Leśna, Świdnicka, Wolska, Wschodnia, Graniczna. .

Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowane są głównie budynki mieszkalne pensjonatowe, usługowe, handlowe itp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku Nr 6 do SIWZ.

Zakres dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia winna zawierać wzależności od otrzymanych warunków, uzgodnień oraz przyjętych rozwiązań projektowych następujące opracowania:

 

1.Koncepcja rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w miejscowości Niechorze poprzez modernizację istniejącej kanalizacji sanitarnej i budowę nowej kanalizacji deszczowej. – 4 egz.

2.Projekt budowlany rozdziału kanalizacji ogólnospławnej (modernizacja poprzez wymianę kanalizacji sanitarnej i budowa kanalizacji deszczowej)- 4 egz. wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegółowymi niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę (zgodnie z art. 34 Prawa Budowlanego) oraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

3.Projekt budowlany wylotów kanalizacji deszczowej do kanału Liwia Łuża w Niechorzu oraz Jeziora Liwia Łuża- 4 egz. wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegółowymi niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę (zgodnie z art. 34 Prawa Budowlanego) oraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

4.Projekt wykonawczy rozdziału kanalizacji ogólnospławnej (modernizacja poprzez wymianę kanalizacji sanitarnej i budowa kanalizacji deszczowej wraz z dokumentacją na wyloty do Jeziora Liwia Łuża oraz Kanału Liwia Łuża)-  4 egz.,

5.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oddzielnie na modernizację i przebudowę  kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z wylotami po 2 egz.,

6.Przedmiary robót po 2egz oddzielnie:

– na modernizację poprzez wymianę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej,

– na budowę odrzutów  sanitarnych do granicy działek

– na budowę kanalizacji deszczowej wraz z odrzutami deszczowymi do granicy działek oraz budową wylotu do Kanału Liwia Łuża oraz do Jeziora Liwia Łuża,

7.Kosztorysy inwestorskie po 2 egz.

8.Ponadto zakres prac projektowych obejmuje:

1)      uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych dla przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i na odprowadzenie wód opadowych projektowanych odcinków kanalizacji, a także (w zależności od potrzeb) na zlokalizowanie projektowanych sieci i przyłączy w pasie drogowym ulic,

2)      aktualizację podkładu mapowego do celów projektowych w skali 1:500 terenu objętego opracowaniem w zakresie wynikającym z warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia wód opadowych,

3)      uzyskanie kopii mapy ewidencji gruntów i wypisu z rejestru gruntów dla terenu objętego opracowaniem,

4)      sporządzenie i podpisanie umów cywilno-prawnych (wg dostarczonego przez Zamawiającego wzoru) dających prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane, z załącznikiem mapowym przebiegu projektowanych sieci i przyłączy akceptowanym przez stronę podpisującą umowę,

5)      przeprowadzenie ewentualnych badań potrzebnych do opracowania projektu budowlanego (m.in. dokumentacja badań podłoża gruntowego, opinia geotechniczna lub w zależności od potrzeb dodatkowo dokumentacja geologiczno-inżynierska),

6)      uzyskanie, w zależności od potrzeb, wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie działek objętych opracowaniem,

7)      przygotowanie (w zależności od potrzeb) i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosków o wydanie decyzji i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi (m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji  zwalniającej z zakazów art. 88 l ust. 1 ustawy Prawo wodne, decyzji pozwolenia wodno-prawnego itp.),

8)      przygotowanie pozostałych opracowań wynikających z wymagań jednostek opiniujących i uzgadniających bądź wynikających z przyjętych rozwiązań,

9)      przygotowanie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z wymaganymi dokumentami (art. 33 ustawy Prawo budowlane).

Wszystkie przygotowane wnioski o uzyskanie warunków oraz wymaganych decyzji należy wcześniej przedstawić Zamawiającemu celem ich sprawdzenia.

Opracowania wymienione w pkt 2.3.1- 2.3.6 oraz w pkt 2.3.7 ppkt 7, 8 i 9 oprócz wersji papierowej winny być wykonane i dostarczone również na nośniku elektronicznym z zapisem na CD w formacie ogólnodostępnym (np. pdf, doc. itp.).

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych winny być opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (tekst jedn. Dz. U z 2013 poz. 1129), jak również w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

Kosztorysy inwestorskie winne być opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, a także opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę i ogłoszenie przetargu na wykonawstwo.

Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

  • 71320000-7
  • 71322000-1

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 30.11.2015 r.

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości:5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób stosowny do jego formy. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na rachunek Zamawiającego w banku Spółdzielczym nr 75 9376 0001 0010 5486 2002 0002..
Zaleca się, by wadium w formie poręczeń lub gwarancji składać w oryginale. Oryginał dokumentu wadialnego należy złożyć w pokoju nr 10 przy ul. Poznańskiej 31, natomiast jego kopię należy dołączyć do oferty. Nie jest wskazane trwałe wpinanie oryginału dokumentu wadialnego do oferty w przypadku woli jego zwrócenia w sytuacjach określonych ustawą.
Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać wszystkie okoliczności jego zatrzymania przez zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy i zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią tj. 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom wyklucza się.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze ofert najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

  • Cena – 100%

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wodociagirewal.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pobierowo, ul. Poznańska 31, pokój nr 10
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2014 10:00, miejsce:Pobierowo, ul. Poznańska 31, sekretariat
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Termin wykonania zamówienia, gwarancja, rozliczenia. 1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w następujących terminach: a) rozpoczęcie prac: od dnia podpisania umowy, b) zakończenie prac: do dnia 30.11.2015r. 2. Ustala się następujące terminy wyjściowe opracowania poszczególnych zakresów etapów prac projektowych: a) etap I – przygotowanie materiałów oraz złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 2 miesiące od podpisania umowy, b) etap II – przygotowanie materiałów, złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zakresu opracowania wykraczającego poza obszar obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dostarczenie Zamawiającemu kompletu umów -zgód dających prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane – 2 miesiące od dnia otrzymania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, c) etap III – pozostały zakres do dnia 30.11.2015r. 3. Zamawiający wymaga udzielenia 12 miesięcy okresu gwarancji jakości, z rozszerzeniem z tytułu rękojmi za wady. Termin rękojmi za wady kończy się wraz z upływem odpowiedzialności Wykonawcy robót wykonywanych na podstawie prac projektowych będących przedmiotem zamówienia, nie dłużej jednak niż 5 lat. Podwykonawstwo Wykonawca winien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy. W przypadku korzystania przez wykonawcę przy realizacji zamówienia z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Powyższe zasady porozumiewania się (tj. faks i e-mail) nie będą miały zastosowania do dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw składanych w odpowiedzi na wezwanie dokonane przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy, ze względu na konieczność zachowania formy tychże oświadczeń lub dokumentów przewidzianej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane lub przepisów Kodeksu cywilnego w przypadku pełnomocnictwa. 3. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w powyższy sposób są: 1) Bożena Sypucińska  – Stanowisko ds. Zamówień Publicznych w Wodociągach Rewal – w sprawach formalno – prawnych; 2) Tomasz Sobieski  – stanowisko kierownik działu technicznego Wodociągów Rewal.  – w sprawach technicznych i uzgodnień. w godz. 7.30 do 15.30 . Sposób porozumiewania się:a) pisemnie – ul. Poznańska 31 Pobierowo. b) faksem – 0913864172c) drogą elektroniczną – zwik-pobierowo@post.pl

Specifikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami do pobrania ( format PDF) – TUTAJ

Specifikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami do pobrania ( format DOC)  – TUTAJ

Załącznik numer 1 (wzór umowy) – TUTAJ