Pobierowo, dnia 5 maj 2014 r.

Uczestnicy postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiału roślinnego i wykonanie nasadzeń w gminie Rewal”

Oznaczenie sprawy – Z/2/SP/2014

W imieniu Zamawiającego, firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie informuję, że w dniu 5 maja 2014 r., działając zgodnie z art.93 ust. 1. pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo o zamówieniu publicznym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę materiału roślinnego i wykonanie nasadzeń w gminie Rewal” , ogłoszene w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.04.2014 r. pod numerem :117266-2014, w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.wodociagirewal.pl

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (p.z.p.), tj. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Zamawiający uzasadnia swoją decyzję, okolicznością:

  1. Dostawa materiału roślinnego i nasadzenia służą uporządkowaniu i upiększeniu terenu, co następuje po zakończeniu inwestycji w infrastrukturę. W zakresie gospodarnego i efektywnego wydawania pieniędzy publicznych upiększenie powinno mieć miejsce po zakończeniu inwestycji. W tym sensie priorytet inwestycji w infrastrukturę przed upiększeniem terenu jest zgodny z interesem publicznym. (Wyrok KIO z dnia 20 lutego 2013 r., KIO 256/13, z którego wynika, że „przesłanka unieważnienia postępowania, zawarta w art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p., stanowi wyraz ochrony interesu publicznego, aby zamawiający mógł gospodarnie i efektywnie wydatkować środki publiczne. Jednak może to odnosić się tylko do sytuacji, gdy na skutek zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności realizacja danego zamówienia byłaby niecelowa lub wiązałaby się z wyrządzeniem szkody w mieniu publicznym”).
  2. Po dniu ogłoszenia przetargu nastąpiła istotna zmiana okoliczności, która nie była możliwa do przewidzenia przez Spółkę. Zakres wykonań nasadzeń uległ znacznie modyfikacji poprzez konieczność wykonania nowych inwestycji w infrastrukturę nasadzeń, przez co nastąpi brak możliwości sfinansowania nasadzeń w zakresie podanym w SWIZ.

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art.93 ust.5 ustawy wykonawca może złożyć wniosek do Zamawiającego o zawiadomienie wykonanwcy o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

 

W imieniu Zamawiającego

mgr inż. Sylwia Brzęczkowska

Oryginalny dokument informujący o unieważnieniu przetargu znajduje się TUTAJ.