Pobierowo, dnia 25 marca 2014 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2013 r. poz. 907 z poźn. zm.) zamawiający w imieniu  firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie informuje, że w dniu  25 marca 2014 r. w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości szacunkowej poniżej progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie : „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie.”  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty :

Wybrano Wykonawcę :

                                              

                                                  PHT „MAJA” Stacja Paliw

                                               Irena Kucharz, Jan Kucharz Sp. J.

                                                   ul. Wojska Polskiego 44 a

                                                        72-346 Pobierowo

w niniejszym postępowaniu oferty złożyli :

Nr oferty Nazwa, siedziba i

adres Wykonawcy

Liczba pkt. W kryterium ceny maksymalnie 55 %

w tym:

ON za 1 L – 45%

Pb 95 za 1 L – 10%

Liczba pkt. w kryterium rabat

maksymalnie 45 %

RAZEM
1 PHU „GAMA” Sp. J. Antoni  Grabalski  i Wspólnicy

ul. Słoneczna 1 Śliwin

72-344 Rewal

5,56/5,56x100x45% = 45pkt.

5,54/5,54x100x10% = 10pkt

1%/1,01%x100x45% = 44,55 pkt. 99,55pkt.
2 PHT „MAJA” Stacja Paliw

Irena Kucharz,

Jan Kurcharz Sp.J.

ul Wojska Polskiego 44a

72-346 Pobierowo

5,56/5,56x100x45% = 45pkt.

5,54/5,54x100x10% = 10pkt

1,01%/1,01%x100x45% = 45 pkt. 100 pkt.

Wybrana oferta Wykonawcy otrzymała. 100 pkt. możliwych w ocenie zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami spośród ofert ważnych nie podlegających odrzuceniu .

 

                                                                              W imieniu Zamawiającego

                                                                                       Prezes Zarządu

                                                                            mgr inż. Sylwia Brzęczkowska

Skan zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania TUTAJ.