Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu pisemnego na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień w firmie Wodociągi Rewal Sp. z o.o. z siedzibą w Pobierowie którego przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie koncepcji programowej zaopatrzenia w wodę gminy Rewal”
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ ORAZ INFORMACJA O ZMIANACH

W imieniu Zamawiającego, firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie, podaję odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez Wykonawców , bez ujawniania źródła pytania :

Stosownie do uprawnień wynikających z SIWZ proszę o udzielenie wyjaśnień do opisu przedmiotu zamówienia.
Zgodnie z wymaganym zakresem opracowania Zamawiający rozpatruje warianty zaopatrzenia gminy Rewal ze źródeł zlokalizowanych na terenie tej gminy jak i na terenie gmin ościennych. Aby dokonać  wymaganej opisem zamówienia analizy wariantowej należy także posiadać wiedzę o możliwości pozyskania wód z tych sąsiadujących źródeł.
Stąd prośba o udzielenie poniższych informacji:

Pytanie 1. Czy Zamawiający posiada wiedzę o zasobach wód na terenie gmin sąsiednich a jeśli nie to;
Odpowiedź na pytanie 1
Zamawiający nie posiada wiedzy o zasobach wód na terenie gmin sąsiednich .
Pytanie 2.  Czy poza opisem działań na terenie gminy Rewal ujętym w punkcie 3. „Ocena stanu ekologicznego wód na terenie gminy Rewal” nie powinno się dokonać identycznej oceny stanu ekologicznego i zasobu wód na terenie gmin sąsiednich, a w szczególności :
2.1. Rozpoznać  zasoby wód podziemnych i powierzchniowych i dokonać zbilansowania zasobów tych wód.
Odpowiedź na pytanie 2.1.
Zmiana zapisu zostanie uwzględniona w modyfikacji.
2.2.  Ocenić technologię uzdatnia  istniejących stacji uzdatniania wody .
Odpowiedź na pytanie 2.2.
Nie dopuszcza . Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2.3. Ocenić stan techniczny stacji uzdatniania wody wraz z retencjami.
Odpowiedź na pytanie 2.3.
Nie dopuszcza . Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2.4. Podać  opis wskazanych lokalizacji wierceń badawczych.

Odpowiedź na pytanie 2.4.
Nie dopuszcza . Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2.5. Określić spodziewaną jakość wody oraz podać możliwości jej uzdatniania..
Odpowiedź na pytanie 2.5.
Nie dopuszcza . Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 3.  Czy nie jest zasadnym aby zakres punktu 4 „Warunki hydrogeologiczne gminy Rewal” rozszerzyć także na terenie gmin sąsiednich wskazanych w punkcie 6.
Odpowiedź na pytanie 3
Nie dopuszcza . Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

INFORMACJA O ZMIANACH

Powołując się na zapisy § 20 ust. 3 pkt. 7 wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień w firmie Wodociągi Rewal Sp. z o.o. z siedzibą w Pobierowie, Zamawiający informuje o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  oraz o zamieszczeniu poprawnej SIWZ pod nazwą „MODYFIKACJA” na stronie internetowej www.wodociagirewal.pl  .Powodem jest modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia.
Modyfikacji uległy: SIWZ ,wobec powyższego, Zamawiający informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej poprawnej SIWZ pod nazwą:   „SIWZ – MODYFIKACJA”

Uwaga:     Czcionka w kolorze czerwonym oznacza zmienioną treść.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Powyższe pismo zostało przesłane do Wykonawców, zamieszczone na stronie  internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 12.11.2013 r.

ZATWIERDZAM:

Prezes Zarządu

mgr inż. Sylwia Brzęczkowska

UWAGA!!! Dokumenty ze zmianami do pobrania TUTAJ.