Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu pisemnego na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień w firmie Wodociągi Rewal Sp. z o.o. z siedzibą w Pobierowie którego przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie koncepcji programowej zaopatrzenia w wodę gminy Rewal”

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

 

W imieniu Zamawiającego, firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie, podaję odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez Wykonawców :

Pytanie 1.Długość sieci wodociągowej istniejącej ?

Odpowiedź na pytanie 1

Długość istniejącej sieci wodociągowej w gminie Rewal wynosi 60,5 km.

Pytanie 2. Orientacyjna długość sieci projektowanej ?

Odpowiedź na pytanie 2

Orientacyjna długość sieci projektowanej wynikać będzie z opracowania koncepcji – projektu .

Pytanie 3. Czy jest inwentaryzacja istniejących stacji uzdatniania wody?

Odpowiedź na pytanie 3

Spółka Wodociągi Rewal posiada inwentaryzację istniejących stacji uzdatniania wody.

Pytanie 4. Czy jest pełna dokumentacja ujęć wody?

Odpowiedź na pytanie 4

Spółka Wodociągi Rewal posiada dokumentację ujęć wody. Powyższa dokumentacja do wglądu w siedzibie Spółki.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi nie powodują modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert ozostają bez zmian.

Powyższe pismo zostało przesłane do Wykonawców, zamieszczone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 25.09.2013 r.

ZATWIERDZAM:

Prezes Zarządu

mgr inż. Sylwia Brzęczkowska