Pobierowo, dnia 5 sierpnia 2013r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2010r. Nr 113,poz.759 z poźn. zm.) zamawiający w imieniu firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie informuję, że w dniu 5 sierpnia 2013 r. w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie : „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie.” , oznaczenie sprawy – DT/5/ZP/2013, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty :

Wybrano Wykonawcę :

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Gama”
Sp. J. Antoni Grabalski i Wspólnicy
ul. Słoneczna 1 Śliwin
72- 344 Rewal

 

Oferta otrzymała 100 pkt. w kryterium cena na 100 pkt. możliwych.

Wybrana oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu i spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

Podpisanie umowy odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2013 r. w siedzibie Zamawiającego lub zgodnie z rozdziałem XVII pkt. 1 SIWZ korespondencyjnie na wniosek Wykonawcy.

W imieniu Zamawiającego
Prezes Zarządu
mgr inż. Sylwia Brzęczkowska