Pobierowo, dnia 14 czerwca 2013 r.

Oznaczenie sprawy : DT/2/ZP/2013

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wodociągi Rewal Sp. z o. o. w Pobierowie działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. : „Zakup i dostawa fabrycznie nowej śmieciarki ” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuje poniżej treść otrzymanych pytań wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami:

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

W związku z Państwa ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na zakup śmieciarki prosimy o zajęcie oficjalnego stanowiska w sprawie ewentualnych dopuszczeń dotyczących istotnych warunków zamówienia zawartych w Państwa specyfikacji (SIWZ).

Pytanie 1.

Czy Wykonawca będący autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego sprzętu, może wykazać się certyfikatem systemu zarządzania jakością ISO w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży i serwisowania urządzeń komunalnych producenta śmieciarki ?

Odpowiedź na pytanie 1

Nie dopuszcza . Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi nie powodują modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Powyższe pismo zostało przesłane do Wykonawców, zamieszczone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 14.06.2013 r.

ZATWIERDZAM:

Prezes Zarządu

mgr inż. Sylwia Brzęczkowska