Pobierowo, dnia 14 czerwca 2013 r.

Oznaczenie sprawy : DT/ 1 /ZP/2013

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wodociągi Rewal Sp. z o. o. w Pobierowie działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. : „Zakup i dostawa fabrycznie nowej śmieciarki z układem dezynsekcji pojemników ” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą,, przekazuje poniżej treść otrzymanych pytań wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami:

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie 1.

W treści ogłoszenia powinno być sformułowanie sprzęt musi posiadać minimum EURO 4 a nie „sprzęt musi posiadać EURO 4” kłóci się to z SIWZ na podwozie.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający dopuszcza zapis , że sprzęt musi posiadać minimum EURO 4.

Pytanie 2.

Ilu zamawiający przewiduje kierowców na każde auto, ponieważ każdy kierowca musi mieć swoją kartę identyfikacyjną do systemu.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający przewiduje 2 kierowców.

Pytanie 3.

Ile Zamawiający przewiduje stanowisk pracy na module dyspozytorskim chodzi o wykup ilości licencji i terminali. Czy jedno stanowisko wystarczy w zupełności?

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający przewiduje 2 stanowiska.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi nie powodują modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Powyższe pismo zostało przesłane do Wykonawców, zamieszczone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 14.06.2013 r.

ZATWIERDZAM:

Prezes Zarządu

mgr inż. Sylwia Brzęczkowska