OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Wodociągi Rewal Sp. z o.o., ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo

tel./fax. 91 38 64 172,e-mail zwik-pobierowo@post.pl

ogłaszają przetarg nieograniczony

(o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych),

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa fabrycznie nowej śmieciarki z układem dezynsekcji pojemników”. Nr sprawy: DT/1/ZP/2013

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

3. Termin realizacji zamówienia : 25 czerwca 2013 r.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b)posiadania wiedzy i doświadczenie;

c)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

d)sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Oraz Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

5. Dokumenty wymagane w ofercie.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w SIWZ, Zamawiający żąda:

1.Aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

2.Oświadczenia Wykonawcy – Załącznik numer 2 i załącznik nr 3 do SIWZ.

3.Dokumenty i oświadczenia zawarte w rozdziale IX SIWZ.

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, dokument wymieniony w ust. 2 składany jest osobno przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone podpisem oraz imienną pieczątką przez osobę/y uprawnioną/e do podpisania oferty (zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym albo wpisem do ewidencji działalności gospodarczej).

6. Kryteria wyboru oferty: Kryterium oceny ofert będzie cena = 100%.

7. Specyfikację warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego.

8. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Tomasz Sobieski – w zakresie przedmiotu zamówienia –  tel. 91/3864172 lub 665 120 042

Bożena Sypucińska – w zakresie zamówień publicznych –  tel. 91/3864172.

9. Miejsce składania ofert: ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w sekretariacie firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o., ul. Poznańska 31 72-346 Pobierowo.

10. Termin składania ofert upływa dnia 18 CZERWCA 2013r. o godz. 10:00

11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 czerwca 2013 r .o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 6.

12. Termin związania ofertą: 25.06.2013 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ZATWIERDZAM:

Prezes Zarządu

mgr inż.Sylwia Brzęczkowska