ZARZĄDZENIE

NR 21/Z/2012 z dnia 03.12.2012 r.

PREZESA ZARZĄDU

Wodociągi Rewal Sp. z o.o.

w sprawie wprowadzenia – ogłoszenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2013

§ 1

Wprowadza się w życie ogłoszenie w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 2

Integralną część zarządzenia jest rozdzielnik stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Nadzór nad przedmiotowym zarządzeniem sprawuję osobiście.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

.

Prezes Zarządu

data, podpis

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 21/Z/2012 z dnia 03.12.2012 r.

Prezesa Zarządu firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie.

 

OGŁOSZENIE

Firma Wodociągi Rewal Sp. z o. o. zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) ogłasza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Taryfa wchodzi w życie na podstawie Rozdziału 5, art. 24, ust. 1 wyżej cytowanej ustawy.

Taryfa wchodzi w życie w następującej wysokości:

1. Za 1 m3 dostarczonej wody – 3,96 zł netto + 8% VAT

2. Za 1 m3 odprowadzanych i oczyszczonych ścieków – 6,04 zł netto + 8% VAT

3. Miesięczna opłata abonamentowa:

a) za rozliczenie wg wodomierza – 6,79 zł netto + 8% VAT

b) za rozliczenie wg przeciętnych norm zużycia wody – 3,63 zł netto + 8% VAT

Prezes Zarządu

data, podpis