PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ ORAZ INFORMACJA O ZMIANACH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu pisemnego na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień w firmie Wodociągi Rewal Sp. z o.o. z siedzibą w Pobierowie którego przedmiotem zamówienia jest: „Zakup energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. dla obiektów eksploatowanych przez firmę Wodociągi Rewal Sp. z o. o. w Pobierowie.”

W imieniu Zamawiającego, firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie, podaję odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez Wykonawców :

Pytanie 1.

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu rozwiązania / okresu wypowiedzenia/ dotychczasowych umów sprzedaży i umów kompleksowych dla poszczególnych obiektów.

Odpowiedź na pytanie 1

Obecnie obowiązujące umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony, z wyjątkiem obiektów sezonowych, gdzie umowy dystrybucji będą zawarte na sezon letni. Dla grupy taryfowej B21 i C21 Stronom umowy dystrybucyjnej przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Dla grupy taryfowej C11 Stronom umowy dystrybucyjnej przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Umowy sprzedaży obowiązują do 31 grudnia 2012 r. Na styczeń 2013 r. zostanie zawarta odrębna umowa sprzedaży.

Pytanie 2.

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada obecnie rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii?

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający posiada obecnie rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii.

Pytanie 3.

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz pierwszy?

Odpowiedź na pytanie 3

Procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz pierwszy.

Pytanie 4.

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy punkty poboru Zamawiającego posiadają układy pomiarowo – rozliczeniowe dostosowane do zmiany sprzedawcy?

Odpowiedź na pytanie 4

Punkty poboru Zamawiającego posiadają układy pomiarowo – rozliczeniowe dostosowane do zmiany sprzedawcy.

Pytanie 5.

Zwracamy się z prośbą o zmianę SIWZ w zakresie terminu wykonania zamówienia poprzez dodanie w Rozdz. 3 SIWZ oraz Rozdz.4 SIWZ zapisu warunkującego rozpoczęcie terminu realizacji zamówienia od 01.02.2013r. do 01.01.2013r. o następującej treści: ?…jednak nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania obowiązujących umów oraz wejścia w życie umów o świadczenie usług dystrybucji oraz po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.”

W ramach wyjaśnienia, informujemy iż wszystkie ww. zadania muszą zostać spełnione, aby móc rozpocząć dostawy energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. Z uwagi na fakt iż termin składania ofert przewidziano na dzień 28 listopada 2012 roku faktyczne podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż w pierwszej dekadzie grudnia 2012 roku. W przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy należy dokonać zgłoszenia umowy sprzedaży do Operatora Systemu Dystrybucyjnego najpóźniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia realizacji zamówienia (14 dni gdy układy pomiarowo ? rozliczeniowe są dostosowane do zasad TPA w dni zgłoszenia umowy sprzedaży). Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż pomimo dołożenia wszelkich starań przez Wykonawcę, mających na celu terminowe zgłoszenia umowy sprzedaży, rozpoczęcie realizacji zamówienia nie będzie możliwe od dnia 01-01-2013 roku.

Odpowiedź na pytanie 5

Spółka uwzględniając czas niezbędny do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy zmieni termin zawarcia umowy sprzedaży z Wykonawcą na okres od 1 lutego 2013 r. do 31 stycznia 2014 r., co zostanie uwzględnione w modyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie 6.

Zwracamy się z prośbą o zmianę § 5 ust. 2 Umowy do SIWZ na zapis o treści: ?2. Cena jednostkowa określona w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania Umowy, za wyjątkiem ustawowej zmiany podatku VAT oraz podatku akcyzowego.”

Odpowiedź na pytanie 6

Zmiana zapisu zostanie uwzględniona w modyfikacji warunków zamówienia .

Pytanie 7.

Zwracamy się z prośbą o zmianę § 6 ust. 2 Umowy do SIWZ na zapis o treści: ?2. Należności, wynikające z faktury będą płatne w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.”

Odpowiedź na pytanie 7

Zmiana zapisu nie zostanie uwzględniona w modyfikacji warunków zamówienia .

Pytanie 8.

Zwracamy się z prośbą o zmianę § 6 ust. 4 Umowy do SIWZ na zapis o treści: ?4. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy.”

Odpowiedź na pytanie 8

Zmiana zapisu nie zostanie uwzględniona w modyfikacji warunków zamówienia .

Pytanie 9.

Zwracamy się z prośbą o zmianę § 6 ust. 10 Umowy do SIWZ na zapis o treści: ?10. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, w tym niezgodności pomiędzy odczytem zużycia energii wskazanym przez Sprzedawcę a odczytem OSD, Odbiorca złoży pisemną reklamację, odsyłając jednocześnie sporną fakturę.”

W drodze wyjaśnienia, informujemy iż warunki reklamacji reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (tekst jednolity z 2002r.: Dz. U. z 2002r. Nr 141, poz. 1176 ze zmianami). Według art. 8 pkt 3 ww. ustawy fakt o nie otrzymaniu żadnej informacji od sprzedawcy do 14 dni ( pełnych 14 dni czyli 15 dni kalendarzowych) względem złożonej reklamacji świadczy o tym iż została ona uznana.

Odpowiedź na pytanie 9

Zmiana zapisu zostanie uwzględniona w modyfikacji warunków zamówienia – dotyczy 14 dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji.

Pytanie 10.

Zwracamy się z prośbą o zmianę § 7 ust. 1 Umowy do SIWZ na zapis o treści: ?11. Umowa wchodzi w życie w zakresie punktów poboru określonych w SWZ z dniem 01.01.2013 r. jednak nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania obowiązujących umów oraz wejścia w życie umów o świadczenie usług dystrybucji oraz po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.”

Odpowiedź na pytanie 10

Spółka uwzględniając czas niezbędny do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy zmieni termin zawarcia umowy sprzedaży z Wykonawcą na okres od 1 lutego 2013 r. do 31 stycznia 2014 r., co zostanie uwzględnione w modyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie 11.

Zwracamy się z prośbą o zmianę Załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie terminu realizacji zamówienia od 01.01.2013 do 31.12.2013r., jednak nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania obowiązujących umów oraz wejścia w życie umów o świadczenie usług dystrybucji oraz po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.”

Odpowiedź na pytanie 11

Spółka posiada pisemne potwierdzenie od OSD z dnia 20 listopada 2012 r. potwierdzające, że wszystkie układy pomiarowo ? rozliczeniowe zainstalowane w obiektach spółki spełniają wymagania określone przez IRiESD ? Bilansowanie i spółka może skorzystać z prawa zmiany sprzedawcy, po spełnieniu wymagań formalnych. Aktualnie obowiązujące umowy sprzedaży nie będą wymagały rozwiązania, gdyż są zawarte na czas oznaczony, natomiast umowy dystrybucyjne zawarte są bezterminowo. Spółka uwzględniając czas niezbędny do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy zmieni termin zawarcia umowy sprzedaży z Wykonawcą na okres od 1 lutego 2013 r. do 31 stycznia 2014 r., co zostanie uwzględnione w modyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie 12.

Dotyczy zapisu załącznika nr 3 (umowa) § 7 ust 1. W tym miejscu wskazujemy, iż do skutecznego dokonania zmiany sprzedawcy energii elektrycznej zgodnie z dyspozycją art. 4j ustawy Prawo Energetyczne potrzebne jest dokonanie następujących czynności:

? Wypowiedzenia dotychczasowych umów (umowa kompleksowa albo umowa sprzedaży),

? Zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym Sprzedawcą,

? Zawarcie umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej z lokalnym OSD,

? Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych,

? Zgłoszenie do lokalnego OSD wniosku o dokonaniu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w terminie 30 dni przed planowanym dniem wejścia w życie umowy sprzedaży z nowym Sprzedawcą, jeżeli jest to pierwsza zmiana sprzedawcy, a jeżeli jest to kolejna zmiana to powyższy termin wynosi 14 dni.

Mając na uwadze powyższe wnosimy o uwzględnienie czasu potrzebnego na przeprowadzenie procedury zmiany Sprzedawcy i zmodyfikowanie zapisu tegona następujący: ? Umowa wchodzi w życie w zakresie punktów poboru określonych w SIWZ z dniem 01.01.2013 r., lecz rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy”.

Odpowiedź na pytanie 12

Skuteczna zmiana sprzedawcy jest możliwa, gdyż :

– Spółka posiada odrębne umowy dystrybucyjne dla wyszczególnionych obiektów, natomiast umowy sprzedaży obowiązują do 31 grudnia 2012 r. Na styczeń 2013 r. zostanie zawarta odrębna umowa sprzedaży.

– Planowane jest zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym Sprzedawcą.,

– Umowy dystrybucyjne z lokalnym OSD są zawarte,

– Układy pomiarowo ? rozliczeniowe są dostosowane do zmiany sprzedawcy,

– Zgłoszenie do lokalnego OSD wniosku o dokonaniu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej zostanie dokonane. Spółka uwzględniając czas niezbędny do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy zmieni termin zawarcia umowy sprzedaży z Wykonawcą na okres od 1 lutego 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.

Pytanie 13.

W § 6 ust. 10 umowy wnosimy o zmianę terminu rozpatrzenia reklamacji z 7 dni na 14 dni. Termin na rozpatrzenie reklamacji wskazany w ust. 10 jest niezgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z dnia 12 września 2011 r.) w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczna, wobec czego powinien on zostać zmieniony na termin 14 dniowy.

Odpowiedź na pytanie 13

Zmiana zapisu zostanie uwzględniona w modyfikacji warunków zamówienia

Pytanie 14 .

§ 5 ust. 2 umowy – wnosimy o zapisanie:

„Cena jednostkowa określona w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania Umowy za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym”.

Odpowiedź na pytanie 14

Zmiana zapisu zostanie uwzględniona w modyfikacji warunków zamówienia

Pytanie 15

§ 6 ust. 1 umowy – wnosimy o zapisanie:

Należności wynikające z faktur VAT są płatne w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT oraz nie krótszym niż 7 dni od daty wpływu na adres siedziby Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 15

Zmiana zapisu nie zostanie uwzględniona w modyfikacji warunków zamówienia .

Pytanie 16 .

Czy obiekty w grupie taryfowej B21 mają układy pomiarowe dostosowane do zmiany sprzedawcy? Czy Zamawiający jest świadomy tego, że musi to zrobić na własny koszt a procedura dostosowania układu pomiarowego może potrwać kilka miesięcy?

Odpowiedź na pytanie 16

Obiekty w grupie taryfowej B21 mają układy pomiarowe dostosowane do zmiany sprzedawcy.

Pytanie 17

Czy posiadają Państwo obecnie umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej? Czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana jest po raz pierwszy?

Odpowiedź na pytanie 17

Posiadamy rozdzielone umowy na dystrybucję i sprzedaż. Procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana jest po raz pierwszy.

Pytanie 18 .

Czy obecnie obowiązujące umowy zawarte są na czas nieokreślony czy na czas określony? Jaki jest okres wypowiedzenia w ww. umowach?

Odpowiedź na pytanie 18

Obecnie obowiązujące umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony, z wyjątkiem obiektów sezonowych, gdzie umowy dystrybucji będą zawarte na sezon letni.

Dla grupy taryfowej B21 i C21 Stronom umowy dystrybucyjnej przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Dla grupy taryfowej C11 Stronom umowy dystrybucyjnej przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Umowy sprzedaży obowiązują do 31 grudnia 2012 r., ich terminy obowiązywania zostaną aneksowane do dnia 31 stycznia 2013 r.

Pytanie 19 .

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania przed OSD w kwestiach związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży?

Odpowiedź na pytanie 19

Zamawiający udzieli Wykonawcy wymaganego pełnomocnictwa do reprezentowania przed OSD w kwestiach związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży.

Pytanie 20

Czy Zamawiający w wymaganym terminie przekaże Wykonawcy wszelkie informacje dotyczące zmiany sprzedawcy (np. numer ewidencyjny lub numer PPE dla poszczególnych punktów odbioru itd.).

Odpowiedź na pytanie 20

Numer PPE dla poszczególnych punktów odbioru zostanie uwzględniony w modyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie 21 .

W rozdziale V pkt. 1e oraz w rozdziale VI pkt. 1.4 specyfikacji zostało zapisane, że Wykonawca ma przedstawić potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej z lokalnym OSD itd. Pragniemy Państwa poinformować, że informacje zawarte w w/w umowie są poufne i nie mogą zostać ujawnione. Powyższa umowa, zawarta pomiędzy Wykonawcą, a właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego ma, bowiem charakter handlowy i jest objęta klauzulą tajności. Lokalny OSD na swoich stronach internetowych zamieszcza wykaz spółek obrotu, z którymi ma podpisaną umowę na świadczenie usług dystrybucji. Informacja ta jest, zatem ogólnodostępna i Zamawiający może w łatwy sposób to zweryfikować. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Wykonawca może złożyć oświadczenie, że posiada obowiązującą generalna umowę dystrybucyjną z OSD na obszarze, na którym znajdują się punkty odbioru energii. Dodatkowo pragniemy poinformować, iż Zamawiający w przetargach wymagają jednie przedstawienia wspomnianego powyżej oświadczenia.

Odpowiedź na pytanie 21

Wykonawca może złożyć oświadczenie o posiadaniu generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej z OSD, co zostanie uwzględnione w modyfikacji warunków zamówienia.

 

INFORMACJA O ZMIANACH

 

Powołując się na zapisy § 21 ust. 3 pkt. 7 wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień w firmie Wodociągi Rewal Sp. z o.o. z siedzibą w Pobierowie, Zamawiający informuje o modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz o zamieszczeniu poprawnej SWZ wraz z załącznikami pod nazwą ?MODYFIKACJA” na stronie internetowej www.wodociagirewal.pl Powodem jest modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia.

Modyfikacji uległy: SWZ oraz załączniki: nr 1 (formularz oferty) i nr 3 (wzór umowy).

Wobec powyższego, Zamawiający informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej poprawnej SWZ wraz z załącznikami pod nazwą:

1. „SWZ – MODYFIKACJA”

2. „Formularz oferty – MODYFIKACJA”

3. „Projekt umowy – MODYFIKACJA”

Uwaga: Czcionka w kolorze czerwonym oznacza zmienioną treść.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Powyższe pismo zostało przesłane do Wykonawców, zamieszczone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 23.11.2012 r.

ZATWIERDZAM:

Prezes Zarządu

mgr inż. Sylwia Brzęczkowska