OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Wodociągi Rewal Sp. z o.o., ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo tel./fax. 91 38 64 172, e-mail zwik-pobierowo@post.pl ogłaszają przetarg pisemny, o wartości poniżej progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzony zgodnie z wewnętrznym „Regulaminem udzielania zamówień”.

1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Zakup energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. dla obiektów eksploatowanych przez firmę Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie”,

Nr sprawy: DT/8/ZSP/2012

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

3. Termin realizacji zamówienia – od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenie;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Oraz Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, zgodnie z formułą ?spełnia ? nie spełnia”.

5. Dokumenty wymagane w ofercie.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w SWZ, Zamawiający żąda:

1. Aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

2. Oświadczenia Wykonawcy – Załącznik numer 2 do SWZ.

3. Dokumenty i oświadczenia zawarte w rozdziale VI SWZ.

6. Kryteria wyboru oferty: Kryterium oceny ofert będzie cena = 100%, przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów zawartych w rozdziale XII SWZ.

7. Specyfikacja warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.wodociagirewal.pl lub można odebrać w siedzibie Zamawiającego.

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Agata Pasek-Topola – w zakresie przedmiotu zamówienia tel. 91/3864172 lub 665 559 904

Bożena Sypucińska – w zakresie zamówień sektorowych tel. 91 /386417.

9. Miejsce składania ofert: ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w sekretariacie firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o., ul. Poznańska 31 72-346 Pobierowo.

10. Termin składania ofert upływa dnia 28 LISTOPADA 2012 r. o godz. 10:00

11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 LISTOPADA 2012 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 6.

12. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 15.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

17. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

18. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom.

19. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji (przed ogłoszeniem najkorzystniejszej oferty) z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza, w celu poprawienia warunków realizacji zamówienia.

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

21. Czynności Zamawiającego podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony prawnej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZATWIERDZAM:

UWAGA – Dokumenty przetargowe do pobrania w sekcji przetargi.