Ogłoszenie

Firma Wodociągi Rewal Sp. z o. o. zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) ogłasza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.
do dnia 31 grudnia 2012 r. 

Taryfa wchodzi w życie na podstawie Rozdziału 5, art. 24, ust. 8
wyżej cytowanej ustawy.

 

Taryfa wchodzi w życie w następującej wysokości:

1.      Za 1 m3 dostarczonej wody –      3,84 zł netto + 8% VAT

2.      Za 1 m3 odprowadzanych i oczyszczonych ścieków –      5,85 zł netto + 8% VAT

3.      Miesięczna opłata abonamentowa:

a)      za rozliczenie wg wodomierza –            6,61 zł netto + 8% VAT

b)     za rozliczenie wg przeciętnych norm zużycia wody – 3,56 zł netto + 8% VAT

 

Prezes Zarządu

data, podpis

*Obraz dokumentu do pobrania TUTAJ

Kategorie: Aktualności