Zarząd Spółki Wodociągi Rewal Sp. z o.o. informuje, że w trybie art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) osoby, które z własnych środków wybudowały urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie spółce, na warunkach uzgodnionych w umowie.

W świetle powyższego zapraszamy do występowania z wnioskami o przejęcie przedmiotowych urządzeń.

Kategorie: Aktualności